ข้าราชการ ครู

นายสุปัน แพงบุปผา

นายสุรเชษฐ์ รัตนอัครเวช
ครู คศ.1

นายพิพัฒน์ ดวงใจ
ครูผู้ช่วย

นายสมโภชน์ ปรารถนาดี

นายชุมพล แก้วศิริ

นายบัญญัติ แสงอากาศ

นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส

นายวัลลภ จั่นเพ็ชร์

ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรส

นายธงไท ปรักมานนท์

นายกฤษฎา กาญจนรัชต์

นายพาณโชค ทัศนิยม

ว่าที่ ร้อยตรี ชาติชาย พุทธนิมิตร

นางอภิชญา ปุณยจรัสภาคย์

นางนันท์ฐิตา นันท์นิธิวรกุล

นางสาวนวพรรณ แก่นไร่

นายคณากร นาคอาจ

นางกฤษณา เทพทิตย์

นางสุชีรา คำเทียน
ครูผู้ช่วย

นางอุษา ศิลปวิลาวัณย์

นางสาวสุภรณี อยู่จันทร์

นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์